Podzim v Evropském parlamentu

20. října 2008 - Milan Cabrnoch
20 Řij

Tento podzim bude z hlediska zdravotnictví v Evropském parlamentu patřit k nejzajímavějším a také k nejnáročnějším obdobím. Během říjnového plenárního zasedání bude hlasován návrh zprávy Společně pro zdraví: strategický přístup pro EU na období 2008–2013, jejímž zpravodajem ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci jsem já. Tato zpráva se zabývá rámcem spolupráce v oblasti zdravotnictví na úrovni Evropské unie. Vzhledem k tomu, že zdravotnictví jako takové je plně v gesci členských států, zabývá se zpráva zejména přeshraniční péčí, předáváním informací a společným postupem v případě pandemií či teroristických útoků. Důležitou novinkou v této zprávě je určení nástrojů eHealth jako žádoucích prostředků pro předávání informací ve zdravotnictví.
   Na tento nelegislativní text navazuje dlouho očekávaný návrh směrnice o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Zdravotní služby byly v loňském roce vyňaty ze směrnice o službách na vnitřním trhu a je jim věnován tento samostatný návrh. Doposud upravovaly pravidla poskytování přeshraniční zdravotní péče pouze rozsudky Evropského soudního dvora, což ovšem občanům Evropské unie nijak neusnadňovalo orientaci v jejich právech a povinnostech. Cílem směrnice je vytvořit jasný právní rámec poskytování přeshraniční zdravotní péče a také zajistit návaznost zdravotní péče, zejména ve smyslu předávání informací o zdravotním stavu pacienta a výsledcích čerpané zdravotní péče mezi členskými státy, resp. mezi zdravotnickými zařízeními bez ohledu na to, v jakém členském státě se nacházejí. Mimo to návrh vytváří pravidla pro podávání stížností a stanovuje systém kontroly kvality a bezpečnosti poskytované ­péče.
   Za účelem zlepšení komunikace mezi zdravotnickými zařízeními, ale i pro předávání informací pacientovi Komise navrhuje zlepšit využívání komunikačních a informačních technologií ve zdravotnictví. Podstatou návrhu není zavést povinnost tyto nástroje využívat, ale umožnit vzájemnou slučitelnost systémů v jednotlivých zemích, pokud se tyto země rozhodnou takové systémy používat.
   Spolupráce v oblasti poskytování zdravotní péče na úrovni Evropské unie je žádoucí, neboť především usnadňuje pacientům orientaci v systému a také samotné čerpání zdravotní péče v zahraničí.